پنجشنبه ، ۶ آذر ۱۳۹۳
   احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):همه خوبى‏ها با عقل شناخته مى‏شوند و كسى كه عقل ندارد، دين ندارد.

تبلیغات


اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 

اسم غیرمتصرف (قسمت دوم)اسم غیرمتصرف (قسمت دوم)
اسم غیرمتصرف (قسمت دوم)
اهداف درس:- آشنایی با اسم شرط، اسم استفهام و کنایه به عنوان اسم غیرمتصرف- پرداختن به مشهورترین اسامی شرط و ویژگی های آن ها- آشنایی با مشهورترین اسامی استفهام و کنایه و معنای هریک از آن ها در مطالب گذشته درباره اسم غیرمتصرف و اقسام آن از جمله «ضمیر، اسم اشاره و اسم موصول» توضیح دادیم اکنون به دیگر اقسام آن تحت عنوان اسم شرط، اسم استفهام و کنایه می پردازیم. اسم شرطاسم شرط اسمی است که بیشتر بر دو جمله  فعلیه وارد می شود و مضمون جمله اول را شرط وقوع جمله دوم قرار می دهد مانند: «مَن یَطلُب یَجِد» که طلب شرطی است برای پیدا کردن. فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را اجزای شرط می نامند و اگر این افعال مضارع باشند هر دو مجزوم می شوند.مَن، ما، مهما، أیّ، حیثما، إِذها، متی، أینما، أنّی، أیّان، کیفمامَن (هرکه، هر کسی که) اسم شرط برای عاقل؛ مانند: «من یکرمنی أُکرِمهُ» (هر کسی مرا گرامی دارد، گرامی اش می دارم).ما (هرچه) اسم شرط برای غیرعاقل؛ مانند: «ما تَفعَل أَفعَل» (هرچه بکنی می کنم).مَهما (هرکه، هرچه) اسم شرط برای غیرعاقل؛ مانند: «مهما تأمُر أمتثل به» (هرگاه یا هرچه فرمان دهی آن را به کار می بندم).أیّ (هرکه، هرکدام) اسم شرط برای عاقل و غیرعاقل؛ مانند: «أیّاً تُکرِم اُکرِم» (هرکه را گرامی بداری، گرامی می دارم). حیثُما (هرجا، هرمکان) اسم شرط برای مکان؛ مانند: «حیثُما تَقُل أجلِس» (هرجا که بگویی می نشینم).إذها (هرزمان که) اسم شرط برای زمان؛ مانند: «إِذها تتعلّم تتقدّم» (هرزمان که یاد بگیری، پیش می افتی).متی (هروقت که) اسم شرط برای زمان؛ مانند: «متی ترجع أُکرِمک» (هر وقت که باز گردی، گرامی ات می دارم). أینما (هرجاکه) اسم شرط برای مکان؛ مانند: «أینما تکونوا یُدرککُم الموت» (هرجاکه باشید مرگ شما را درمی یابد).أنّی (هرجاکه) اسم شرط برای مکان؛ مانند: «أنّی تَقعُد أقعُد» (هرجاکه بنشینی می نشینم).أیّان (هروقت که) اسم شرط برای زمان؛ مانند: «أیّان تَسأَلنی أَجِبک» (هرگاه که بپرسی پاسخت می دهم).کیفما (هرطورکه) اسم شرط برای بیان حالت؛ مانند: «کیفما تَجلِس أجلِس» (هرطورکه بنشینی می نشینم). نکته:1) اسم های شرط در آغاز جمله جای می گیرند.2) به جز «أیّ» که معرب است، بقیه اسم های شرط مبنی هستند.3) گاهی جزای شرط، جمله اسمیه است.تمرین: به انواع اسم شرط را در آیات عبارات زیر دقت کنید:- أینما یُوَجِّهه لایأت بخیر (نحل / آیات 76).أینما: اسم شرط برای مکان - و قالوا مهما تأتنا به مِن آیة لِتَسحَرَنا بهافما نحن لک بمؤمنین (اعراف / 132)مهما: اسم شرط برای غیرعاقل - حیث ما کنتم فَوَلّوا وجوهکم شطره (بقره / 144)حیث ما: اسم شرط برای مکان - مَن أطاع التّوانی ضَیَّعَ الحقوق و من أطاع الواشی ضّیَّعَ الصّدیقَ (نهج البلاغه / کلمات قصار 239).- من یزرع شرّاً یحصِد ندامةً (شرح شهاب الأخبار، ص 49).- من استبّد برأیه هلک و من شاور الرّجال شارکها فی عقولها (نهج البلاغه / کلمات قصار 161).من: اسم شرط برای عاقلاسم استفهامیکی دیگر از اقسام اسم های غیرمتصرف، اسم استفهام است؛ اسم استفهام اسمی است که برای سؤال و پرسش به کار می رود و مانند اسماء شرط در صدر جمله واقع می شود. اسم های استفهام عبارتند از:مَن، ما، من ذا، ماذا، متی، أیّان، أین، کیف، أتّی، کم، إیُّمَن (که؟ چه کسی؟) مختص عاقل است؛ مانند: «من قرأ الکتاب؟» (چه کسی این کتاب را خوانده است؟).ما (چه؟ چه چیز؟) مختص غیرعاقل است؛ مانند: «ما قولک فی هذه المسألة؟» (نظر تو در این مسأله چیست؟)من ذا (که) مختص پرسش از عاقل است؛ مانند: «من ذا أکرمتَ؟» (که را گرامی داشتی؟)ماذا (چه) مختص پرسش از غیرعاقل است، مانند: «ماذا فعلتَ؟» (چه کردی؟)متی (کی؟ چه وقت؟) برای پرسش از زمان؛ مانند: «متی قدمتَ؟» (کی آمدی؟)أیّان (کی؟) فقط برای پرسش از زمان مستقبل؛ مانند: «أیّان ترجع؟» (کی برمی گردی؟)أین (کجا؟) برای پرسش از مکان؛ مانند: «آین تذهب؟» (کجا می روی؟)کیف (چگونه؟ چطور؟) برای پرسش از چگونگی؛ مانند: «کیف حالک؟» (حالت چطور است؟)أنّی (چگونه؟ چطور؟) برای پرسش از چگونگی؛ مانند: «أنّی بات المریض؟» (بیمار چگونه خوابید؟)کم (چند؟ چقدر؟) برای پرسش از مقدار و عدد؛ مانند: «کم درهماً عندک؟» ( چقدر پول پیش شماست؟)أیّ (کدام؟) برای پرسش از چیزی نامشخص؛ مانند: «أیّ کتابٍ قرأتَ؟» ( کدام کتاب را خواندی؟)تمرین: انواع اسم استفهام را در آیات زیر ببینید:- قل لا یَعلَمُ من فی السمواتِ و الأرض الغیبَ إلّا الله و ما یشعرون أیّان یبعثون (نمل / 67-66)أیّان: اسم استفهام برای پرسش از زمان مستقبل - وسیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون (شعراء / 227)أیّ: اسم استفهام برای پرسش از چیزی نامشخص - فانظر کیف کان عاقبة الظالمین (یونس / 39)کیف: برای پرسش از چگونگی - و یقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین (یس / 48)متی: برای پرسش از زمانکنایهیکی دیگر از اسم های غیرمتصرف، کنایه است؛ کنایه اسمی است که به طور نامشخص و غیرصریح به مقدار یا وصف چیزی اشاره می کند.کنایات مشهور عبارت است از:کم، کأیّن، کأیٍّ، کذا، کیتَ، ذَیتَکم (چه بسیار) بر کثرت دلالت می کند؛ مانند: «کم درهمٍ أنفقتَ» (چه بسیار پول بخشیدی!)کأیِّن، کأیٍّ (چقدر) بر کثرت دلالت می کند؛ مانند: «کأیِن من مشکلٍ لم تُحَلَّ عُقدَتُه (چه بسیار مشکل که گرهش گشوده نشده!)کذا (چنین، بسا) بر کثرت و مقدار و غیرمقدار دلالت می کند؛ مانند: «ملکتُ کذا درهماً (بسی پول به دست آوردم)نکته:«کذا» به صورت مفرد، مکرّر و معطوف در جمله می تواند بیاید مانند: «ملکتُ کذا کذا درهماً» و «ملکتُ کذا و کذا درهماً».کیت (چنین و چنان) همیشه به صورت معطوف مکرّر به کار می رود مانند: «قال فلان کیت و کیت» (فلانی چنین و چنان گفت).ذیت (چنین و چنان) نیز مانند «کیت» به کار می رود مانند «قلت له ذیت و ذیت» (به او چنین و چنان گفتم).نکته: 1) «ذیت» همیشه مکرّر به کار می رود یا آن که همراه «کیت» می آید.2) «کم» و «کأین» همیشه در صدر جمله واقع می شود و لیکن در دیگر کنایات چنین الزامی نیست.تمرین: انواع کنایه را در آیات و عبارات زیر ببینید:- کأیّن من نبّیٍ قاتَلَ معه رببیون کثیرٌ فما وهنوا لما أصابهم فی سبیل الله (آل عمران / 146)- فکأیِّن من قریةٍ أهلکناها و هی ظالمة (حج / 45)- و کأیِّن من آیةٍ فی السّموات و الأرض یمرّون علیها و هم عنها معرضون (یوسف / 105)کأیّن: کنایه / دلالت بر کثرت دارد. - إطرح الدّنیا فمن عاداتها                                     تخفض العالی و تسعلی مَن سَفَلکم شجاعٍ لم یَنَل فیها المُنی                                  و جبانٍ نال غایات الأملکم: کنایه / دلالت بر کثرت دارد. - تقولون فی المجالس کیت و کیتکیت: کنایه ای که به صورت معطوف به کار رفته است. مطالب مرتبط:  ثلاثی مزید(قسمت اول)ثلاثی مزید(قسمت دوم)صفت مشبههمذکر و مونثاسم غیر متصرف(قسمت اول) مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزادهتنظیم: سمیرا بادامستانی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید [ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 770]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب


تبلیغات


برچسب های کاربران: اسم متصرف و غیرمتصرف  -  برخی از اسم های غیر متصرف  -  اسم متصرف  -  متصرف و غیرمتصرف  -  اسامی متصرف  -  اسم هایی متصرف  -  اسم های متصرف  -  متصرف وغیرمتصرف  -  اسم غیرمتصرف ضمیر  -  درس متصرف وغیرمتصرف  -  اقسام متصرف وغیرمتصرف  - 

صفحات پیشنهادی
اسم غیرمتصرف (قسمت دوم)
اسم غیرمتصرف (قسمت دوم)-اسم غیرمتصرف (قسمت دوم)اهداف درس:- آشنایی با اسم شرط، اسم استفهام و کنایه به عنوان اسم غیرمتصرف- پرداختن به مشهورترین اسامی شرط و ...


اسم غیرمتصرف (قسمت سوم)
اسم غیرمتصرف (قسمت سوم)-اسم غیرمتصرف (قسمت سوم)اهداف درس:- آشنایی با ظرف ... گذشته به برخی از اقسام اسم غیرمتصرف اشاره داشتیم اکنون به «ظرف، اسم فعل و ... و مونثاسم غیر متصرف(قسمت اول)اسم غیر متصرف(قسمت دوم) مرکزیادگیری سایت ...


عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (11)
تصویر بعدی طبل نام دارد: عناصر تزیینی و ... به خورده کاغذ بعدی که می بینید و اضافی های برش ماست" طرقه " نام دارد. عناصر تزیینی و ... اسم غیرمتصرف (قسمت دوم) ...


عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (10)
سپس این مثلث را به وسیله تا به سه قسمت تقسیم می کنیم . روش تا کردن را در شکل زیر ببینید: ... اسم غیرمتصرف (قسمت دوم) · راز مقام عباس بن علی علیهما السلام ...


عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (9)
در این قسمت ما با عناصر تزیینی جدیدی آشنا می شویم که به سادگی و با کاغذهای رنگی ساده به دست می آیند. پس در ابتدا به ... اسم غیرمتصرف (قسمت دوم) · راز مقام عباس ...


چراغ راه برنامه ششم
اسم غیرمتصرف (قسمت دوم) · راز مقام عباس بن علی علیهما السلام · پرچمدار حق به آستان قدس رضوی می رود · تاسوعای 61 در کربلا جه گذشت؟ فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو ...


اسم مبالغه-اسم مکان-اسم زمان-اسم آلت
اسم مبالغه-اسم مکان-اسم زمان-اسم آلتاهداف درس:- آشنایی با اسم مبالغه و اوزان آن- آشنایی با اسم مکان و طریقه ... و مونثاسم غیر متصرف(قسمت اول)اسم غیر متصرف(قسمت دوم)اسم غیر متصرف(قسمت سوم) مرکز یادگیری سایت ... اسم غیرمتصرف (قسمت سوم) ...


فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو مکان
اسم غیرمتصرف (قسمت دوم) · دورکاری، چرا و چگونه؟ نشانه های عزاداری عوض می شوند · عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (11) · عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در ...


حیرت یزید از وفای عباس
عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (11) · نشانه های عزاداری عوض می شوند · دورکاری، چرا و چگونه؟ اسم غیرمتصرف (قسمت دوم) · راز مقام عباس بن علی علیهما السلام ...


پرچمدار حق به آستان قدس رضوی می رود
آخرین تابلوی این استاد بی بدیل میناتور ایران، «پرچمدار حق» نام دارد و تصویر حضرت عباس(ع) است که در راه خدا کشته شده و روی اسب .... اسم غیرمتصرف (قسمت دوم) ...


==================================

-


صفحه اول | تمام مطالب | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
سایت واضح آرشیو وب فارسی می باشد و تمامی مطالب بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت می شوند و سایت واضح هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید